Centrum Integracji Społecznej

Komunikat w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2

Komunikat dla podmiotów zatrudnienia socjalnego w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2

Wypłata świadczeń integracyjnych

W MRPiPS toczą się obecnie prace nad rozwiązaniami prawnymi (zmiany w tzw. specustawie dotyczącej przeciwdziałania COVID-19), które pozwolą wypłacić uczestnikom CIS  świadczenia integracyjne w niezmienionej wysokości za okres zawieszenia zajęć. Rozwiązania te pozwolą wypłacić świadczenia w pełnej wysokości także w przypadku, w którym do zawieszenia zajęć w CIS doszło przed wejściem w życie nowych przepisów.

Do momentu wejścia w życie opracowywanych rozwiązań legislacyjnych, w zakresie wyliczania wysokości świadczeń integracyjnych wypłacanych uczestnikom zajęć w centrach integracji społecznej należy stosować obowiązujące przepisy, w szczególności art. 15 ust. 6-7a ustawy o  zatrudnieniu socjalnym, traktując nieobecność uczestników spowodowaną zawieszeniem zajęć (w tym opieką nad dzieckiem do lat 8) jako nieobecność usprawiedliwioną. Po wejściu w życie nowych przepisów kierownicy CIS będą mogli złożyć korektę wniosku o refundację świadczeń integracyjnych.

Zapewnienie funkcjonowania podmiotów zatrudnienia socjalnego

Wskazane powyżej zmiany prawne obejmować będą również zabezpieczenie na dotychczasowym poziomie dofinansowania działalności CIS i KIS. Zachowanie dotacji na dotychczasowym poziomie powinno umożliwić w pierwszej kolejności wypłatę wynagrodzeń pracownikom PZS.

Kontynuowanie działalności przez centra integracji społecznej

CIS prowadzone przez organizacje pozarządowe, podmioty wyznaniowe oraz spółdzielnie socjalne, które funkcjonują i prowadzą działania mogące przyczyniać się do ograniczenia rozprzestrzeniania się zakażeń lub minimalizowania negatywnych skutków epidemii (np. przygotowywanie posiłków dla osób w kwarantannie, produkcja odzieży ochronnej), powinny stosować się do zaleceń GIS oraz zapewnić spełnianie następujących warunków:

  • kontynuowanie produkcji lub świadczenia usług wynika z realnych potrzeb zgłaszanych przez osoby dotknięte negatywnymi skutkami epidemii lub instytucje zajmujące się ograniczaniem tych skutków,
  • osoby zaangażowane do działalności wytwórczej będą miały zapewnione odpowiednie warunki pracy, w szczególności dostęp do odpowiednich środków czystości,
  • warsztaty powinny być zorganizowane tak, aby unikać koncentracji wielu uczestników w tym samym czasie i miejscu,
  • z realizacji działań powinny zostać wyłączone osoby znajdujące się w grupach ryzyka (np. niepełnosprawni, osoby starsze, osoby przewlekle chore).

Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiło we wtorek pakiet rekomendacji, które mają pomóc podmiotom realizującym projekty współfinansowane EFS (https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/antykryzysowe-dzialania-dla-projektow-finansowanych-z-efs). Rozwiązania te to m.in.: możliwość finansowania z funduszy unijnych kosztów funkcjonowania placówek, które powstały ze wsparciem unijnym, możliwość dokonania zmiany we wnioskach o dofinansowanie i umowach, wydłużenie terminów składania wniosków o płatność.

Wsparcie PZS w ramach EFS

W MRPiPS oraz w MFiPR trwają prace nad przygotowaniem instrumentów współfinansowanych ze środków europejskich, które pomogłyby podmiotom ekonomii społecznej w minimalizowaniu negatywnych konsekwencji obecnej sytuacji epidemiologicznej. Wśród planowanych rozwiązań znajdować się będą zwrotne i bezzwrotne formy wsparcia umożliwiające podtrzymanie zdolności do wznowienia działalności.

Wsparcie dla III sektora

Obecnie toczą się także prace nad pakietem rozwiązań adresowanych do organizacji pozarządowych, z których skorzystać będą mogły także podmioty zaliczane do tego sektora, które prowadzą PZS. Aktualne informacje na ten temat publikowane będą na stronie www.niw.gov.pl.

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach resortowego programu pn. Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo.

Z uwagi na obecną sytuację, rozstrzygnięcie konkursu w ramach programu pn.: Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2020 nastąpi w późniejszym terminie.

Rola Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

MRPiPS na bieżąco przekazuje i będzie przekazywał Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej informacje nt. pojawiających się instrumentów pomocowych dedykowanych podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym.

Informacje

Zachęcamy do śledzenia kanałów komunikacyjnych Ministerstwa tj.

https://pl-pl.facebook.com/mrpipsRP/
https://pl-pl.facebook.com/DepartamentEkonomiiSpolecznejiSolidarnej/
Skip to content