Centrum Integracji Społecznej

Zadania CIS

Głównym zadaniem Centrum Integracji Społecznej w Pucku jest odbudowa i podtrzymanie u osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zdolności do ponownego pełnienia ról społecznych oraz samodzielnego poruszania się po rynku pracy.

Centrum Integracji Społecznej realizuje reintegrację społeczno- zawodową przez:
1) kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu;
2) nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych;

3) naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą;
4) uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

Zadania Centrum Integracji Społecznej w Pucku są realizowane m.in. poprzez organizację:

Warsztatów indywidualnych i grupowych z doradcą zawodowym.

– Warsztatów indywidualnych i grupowych z psychologiem

– Kursów zawodowych

– staży/praktyk zawodowych

-innych zajęć dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestnika.

Skip to content