Centrum Integracji Społecznej

KROK DO PRZODU – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – etap II

Celem projektu jest zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Okres realizacji projektu: 2018.10.15 – 2020.12.31

Projekt jest skierowany do 178 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym , zamieszkujących  na terenie powiatu puckiego (59 osób) oraz powiatu wejherowskiego 119 osób). W ramach projektu zostaną doposażone i rozszerzą swoją działalność Centra Integracji Społecznej w Pucku i w Wejherowie. Projekt jest realizowany w partnerstwie z PUP w Wejherowie i w PUP w Pucku oraz z MOPS w Wejherowie.

Beneficjenci są objęci zindywidualizowanym wsparciem w zakresie aktywizacji społecznej ( doradztwo psychologiczne, warsztaty grupowe, wparcie specjalistów i asystenta rodziny), zawodowej (doradztwo zawodowe, kurs zawodowy, staż u pracodawcy, pośrednictwo pracy). Pomoc otrzymają też członkowie rodzin uczestników projektu ( zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże, wparcie asystenta rodziny i in.). Uczestnicy projektu otrzymują stypendium lub świadczenie integracyjne, zwrot kosztów dojazdu, badanie medycyny pracy, jeden posiłek dziennie, ubezpieczenie NNW, odzież roboczą .

Dofinansowanie projektu: 2.514.922,98 PLN.

Skip to content