Kto może zostać uczestnikiem?

Uczestnikami Puckiego Centrum Integracji Społecznej mogą zostać:

– osoby bezrobotne i zarejestrowane w urzędzie pracy w Pucku (w tym długotrwale bezrobotne)

– osoby bezdomne (czasowo zameldowane w schronisku dla bezdomnych na terenie powiatu puckiego)

– osoby zwolnione z zakładu karnego w ciągu ostatnich 12 miesięcy, które mają trudności w integracji ze środowiskiem

– osoby uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających i zakończyły proces leczenia;

– osoby, które sprawują opiekę nad dzieckiem do lat 7;

– osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej;

– uchodźcy realizujący indywidualny program integracji;

– osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności;

– osoby w wieku aktywności zawodowej

Osoby, które chcą być uczestnikami w programie CIS nie mogą mieć prawa do:

– Zasiłku dla bezrobotnych

– Zasiłku przedemerytalnego

– Świadczenia przedemerytalnego

– Renty strukturalnej

– Renty z tytułu niezdolności do pracy

– Emerytury