Centrum Integracji Społecznej

Projekt System aktywizacji społeczno-zawodowej w powiecie puckim – Aktywator – etap II

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.1 Rozwój usług społecznych– mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu 797 911,02 zł w tym ze środków Unii Europejskiej: 678 224,37 zł.

Celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych na terenie powiatu puckiego. Jego osiągnięcie gwarantuje realizacja następujących zadań:

1. Usługi opiekuńcze i asystenckie dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych.

2. Usługi zwiększające mobilność i autonomię osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych.

3. Podniesienie kwalifikacji i kompetencji.

4. Usługi wspierające osoby usamodzielniane.

5. Wsparcie dodatkowe

Grupa docelowa:

Odbiorcami wsparcia w projekcie, zamieszkującymi powiat pucki jest: – 10 osób opuszczających pieczę zastępczą ( możliwość skorzystania z mieszkania treningowego), – 36 osób niesamodzielnych (18osób) oraz ich opiekunowie (18 osób), – 14 osób/ rodzin z niskimi kompetencjami społecznymi lub rodzicielski

Zadania realizowane przez partnera Lokalną Grupę Działania Małe Morze:

  • Szkolenia/kursy/warsztaty dla opiekunów osób niesamodzielnych
  • Szkolenia i warsztaty dla osób usamodzielnionych
  • Zwrot kosztów dojazdu dla uczestników i kadry
  • Zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych i bez orzeczenia
  • Poradnictwo indywidualne i animacja środowiskowa (prawnik, mediator, psycholog, doradca zawodowy, pedagog, animator)
Skip to content