Centrum Integracji Społecznej

Projekt CIS Puck – Stawiamy na Rozwój

Celem projektu jest zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Okres realizacji projektu: 2017.03.01 – 2023.06.30

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Puckim/PUP w Pucku oraz przy współpracy z lokalnymi pracodawcami. Projekt jest skierowany do 492 osób ( w tym 74 niepełnosprawne). Beneficjenci zostaną objęci kompleksowym wsparciem w zakresie aktywizacji społecznej ( poradnictwo psychologiczne, warsztaty grupowe, wsparcie terapeutyczne i asystenckie), zawodowej (doradztwo zawodowe, udział w grupach roboczych, kursy zawodowe, staże u pracodawcy, pośrednictwo pracy). Wsparciem objęte zostaną też rodziny osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ( korepetycje dla dzieci, pokrycie kosztów opieki nad dziećmi w żłobku lub przedszkolu, wsparcie terapeuty rodzinnego, prawnika i inne).

Uczestnicy projekty otrzymują świadczenie integracyjne lub stypendium, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, badanie medycyny pracy, kurs BHP.

Dofinansowanie projektu : 7.006.447,17 PLN


Skip to content