Projekt „System Aktywizacji społeczno-zawodowej w powiecie puckim – Aktywator – etap II” RPPM.06.02.01-22-0001/19

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.1 Rozwój usług społecznych– mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w Partnerstwie.

Lider Projektu: Powiat Pucki- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku84-100 Puck ul. Kolejowa 7c
Partnerzy Projektu:
Lokalna Grupa Działania Małe Morze w Pucku
84-100 Puck, ul. Przebendowskiego 1

Cel projektu:
Celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych na terenie powiatu puckiego.