Zasady kierowania uczestnika do zajęć w centrum

Kilka prostych kroków, aby otrzymać skierowanie do udziału w zajęciach CIS:

1.Zgłosić się do pracownika CIS-u lub do pracownika socjalnego danego ośrodka pomocy społecznej, na terenie którego zamieszkuje kandydat.

2. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy, (zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej Dz.U. 2020 r. poz. 1876) na podstawie, którego może wnioskować o skierowanie danego kandydata do uczestnictwa w zajęciach w CIS.

3. Istnieje możliwość otrzymania skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku (dla osób długotrwale bezrobotnych), Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub z zakładu lecznictwa odwykowego. Skierowanie podlega zaopiniowaniu przez pracownika socjalnego z ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata (po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego).

4. Po otrzymaniu wniosku o skierowanie kandydata pracownik CIS informuje o kolejnych etapach rekrutacji: spotkanie z doradcą zawodowym, psychologiem, pośrednikiem pracy oraz o dalszym udziale.